"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov O nás Ekumenické snahy
Ekumenické snahy PDF Tlačiť E-mail

Vo vzťahu ku kresťanským cirkvám radi spolupracujeme so všetkými znovuzrodenými kresťanmi, ktorí milujú Krista a chcú žiť podľa Jeho príkladu. Zapojili sme sa v Ekumenickej rade cirkví, pri ekumenickom preklade Písma, spolupracujeme v tlači, v misii a diakonii. Ku svätej Večeri Pána pozývame aj členov iných kresťanských cirkví, ale iba tých, ktorí vyznávajú Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána a Duch svätý im dosvedčuje, že sú Božie deti (R8,16). Bránime sa formalizmu a matrikovému kresťanstvu, ktoré je prekážkou života viery. Z teologickej pozície sa bránime užšej spolupráci s liberálnymi kresťanmi, ktorí znižujú autoritu Písma a ktorí Božie slovo "demytologizujú" a tým narušujú jemné tkanivo zjavenej pravdy a skresľujú tak vlastné posolstvo. Chceme slúžiť ekuméne dôrazom na osobné obrátenie, zbožnosť, modlitebný život a vrúcnosť vzťahu ku Kristu. Ide nám o pokánie a obrat života aký prežil apoštol Pavel, Augustín, František z Asissi, Hus, Luther, Pascal, Zinzendorf a mnohí ďalší. Ako cirkev, ktorá sa rozvinula z evanjelizačnej práce, nechceme zabúdať na hlavnú povinnosť učeníkov Pána Ježiša, získavať nie iba tých, ktorí sympatizujú, ale privádzať ku Kristu skutočných učeníkov (Mt 28,19), ktorí nasledujú a slúžia.

V mnohých smeroch sme ale dnes u nás ďalej, ako inde v Európe. Veríme, že modlitby, štúdium Písma a spolupráca v misii a diakonii nás môžu zblížiť. Veríme, že jednota cirkvi má svoj základ v Kristu a tam chceme so všetkými úprimnými kresťanmi smerovať.

V zahraničí najužšie spolupracujeme s Cirkvou bratskou v Českej republike.

S ostatnými sesterskými cirkvami tvoríme Medzinárodnú federáciu slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC).

Spolupracujeme so svetovou misiou Wycliffe Bible Translators (http://www.wycliffe.org/) a inými organizáciami.

Na Slovensku je CB členom

Spolupracujeme tiež s Vysokoškolským biblickým hnutím a združením Mládež pre Krista.