"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov O nás Vyznanie viery
Vyznanie viery PDF Tlačiť E-mail
V presvedčení, že cirkev môže uskutočniť vo svete svoje poslanie iba vtedy, keď zostane verná svojej Hlave a Dokonavateľovi viery Ježišovi Kristovi, ktorý je jej základom a ktorý ju zachováva a privedie až do cieľa, hlásime sa ako členovia Cirkvi bratskej k tomuto vyznaniu viery.

Článok 1 - o Božej trojjedinosti

 • Veríme v jedného Boha (Gn 6,4), ktorý sa v dejinách spásy zjavil v troch osobách tej istej podstaty ako Otec, Syn a Duch svätý (1 K 8,6; Žd 1,8; Sk 5,3n). Tieto tri osoby tej istej podstaty tvoria dokonalú jednotu, nie je možné ich od seba oddeliť ani navzájom stotožniť (Mt 28,19; 3,16-17).

Článok 2 - o zjavení

 • Veríme, že sa Boh zjavoval ľuďom mnohými spôsobmi prostredníctvom svojho stvorenia, svojho Zákona, svojich poslov a prorokov, ale v posledných dňoch a s konečnou platnosťou sa zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi (Žd 1,1), ktorý je vteleným Bohom a vlastným zjavením Boha pravého a živého (J 1,1; 1,18).

Článok 3 - o Písme svätom

 • Veríme, že neomylným svedectvom o tomto zjavení je Písmo sväté Starého a Nového zákona, ktoré bolo inšpirované Duchom Božím. Pánom a stredom Písma je Ježiš Kristus. Písmo sväté má dve stránky: božskú a ľudskú. Božská stránka je neomylná pravda, ľudská stránka je ľudská reč a ľudské vyjadrenie i to, ako reč a vyjadrenie boli zachované. Písmo sväté ako Božie slovo je jediným merítkom našej viery a nášho života (2 Tm 3,16; 2 Pt 1,21). Mimo neho neuznávame žiadne doplnky, ktoré by si činili nárok na rovnakú vážnosť, úctu a autoritu. Pri výkladu Písma svätého sa hlásime ku starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské vyznanie, Nicejsko-carihradské, Athanasiovo), k reformovaným konfesiám (najmä Druhá Helvétska konfesia, Heidelberský a Westminsterský katechismus), k odkazu Jednoty bratskej (najmä vyznanie Jednoty českých bratov podľa vydania Komenského z roku 1662) a k zásadám evangelikálneho hnutia vyjadrených napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974).

Článok 4 - o stvorení a vyvolení

 • Veríme, že Boh stvoril všetko viditeľné i neviditeľné svojím Slovom (Ž 33,6; Ko 1,16) a riadi celý svet svojou nevystihnuteľnou múdrosťou (R 11,33). Veríme, že nás v Kristu pred stvorením sveta vyvolil za svoj ľud (Ef 1,4), ale nikoho nezbavil zodpovednosti za jeho rozhodovanie (Ž 81,12; J 5,40).

Článok 5 - o hriechu

 • Veríme, že človek svojou neposlušnosťou Boha (Bohu) stratil neporušenosť (neporušené spoločenstvo s ním), ku ktorej bol pôvodne stvorený (R 5,12). Preto sa všetci rodia ako hriešni ľudia a svojím životom porušujúcim Boží Zákon (a svojím zotrvávaním v samoľúbosti, nezávislosti a vzbure) tento stav (svoju porušenosť) potvrdzujú (R 3,23). Preto sú vydaní Božiemu súdu a smrti ako odplate za hriech (R 5,18-19; 6,23).

Článok 6 - o Kristu

 • Veríme, že Ježiš Kristus, Boží Syn, sa stal pravým človekom svojím narodením (J 1,14; Žd 2,14). Svojou zástupnou smrťou na kríži vzal na seba hriechy a tým nás zmieril s Bohom (Ko 1,20-22). Svojím vzkriesením a nanebovstúpením zvíťazil nad všetkými mocnosťami zla a stal sa Pánom celého sveta a hlavou cirkvi (Ef 1,20; 1,22; Mk 16,19; Fp 2,9-11).

Článok 7 - o Duchu svätom

 • Veríme, že na Letnice (Turíce) Ježiš Kristus zoslal Ducha svätého (Sk 2,33), ktorý ľudí usvedčuje z hriechu (J 16,8), znovuzrodzuje (J 3,5; Tt 3,5) a činí z nich nové stvorenia (2 K 5,17; R 8,2). I po znovuzrodení sú naplňovaní Duchom svätým (Ef 5,19) a dostávajú dary (1 K 12,4-11) a sú zmocňovaní k účinnej službe v cirkvi i vo svete (2 Tm 2,7-8). Posväcuje nás, aby sme niesli duchovné ovocie, ktoré sa najvýraznejšie prejavuje v láske k druhým ľuďom (Ga 5,22).

Článok 8 - o ospravedlnení

 • Veríme, že všetci, ktorí vyznávajú a opúšťajú svoje hriechy a uveria v Krista, prijímajú ospravedlnenie a istotu spasenia (R 5,1). Deje sa tak iba vierou v Ježiša Krista (Ga 3,26), bez vlastných zásluh (Ga 2,16). Iným spôsobom sa nedá spasenie dosiahnuť (Sk 4,12).

Článok 9 - o cirkvi

 • Veríme, že Boh v dejinách Izraela povolával a zhromažďoval svoj ľud a Ježiš Kristus na tomto svete ustanovil ľud Novej zmluvy (1 K 11,25) a buduje ďalej svoju Cirkev (Mt 16,18) a preto je výsadou všetkých veriacich (vyjadriť svoju príslušnosť k nej tým, že) pripojiť sa k nej tým, že vstúpia do zväzku s niektorou jej vetvou (Sk 2,41). Svoju vieru verejne vyznávame v cirkvi i vo svete (R 10,9n), prijímame sviatosti krstu a svätej večere Pánovej (Mt 28,19; Mk 16,16) spolu s darom bratského spoločenstva, v ktorom sa navzájom povzbudzujeme, napomíname (Sk 2,42; Žd 10,24n), slúžime si (Ef 4,15-16) a podriaďujeme sa povereným správcom (Žd 13,17) a jedni druhým (Ef 5,21n).

Článok 10 - o misii

 • Veríme, že Cirkev je poslaná byť soľou zeme a svetlom sveta (Mt 5,13n), svojou službou pomáha ľuďom v telesnej a mravnej biede a zvestuje im záchranu v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Z tých, ktorí prijímajú evanjelium, činí učeníkov Ježiša Krista krstom a vyučovaním k zachovaniu toho, čo nám Pán Ježiš prikázal (Mt 28,19n).

Článok 11 - o druhom príchode Pána

 • Veríme, že Ježiš Kristus príde vo svojej sláve (1 Te 1,10; Fp 3,20; 1 Pt 4,13), aby ustavil večné Božie kráľovstvo, kde Boh bude všetko vo všetkom (1 K 15,28; Zj 19,6). Veríme, že všetci spravodliví i nespravodliví budú vzkriesení (J 5,28n) a po poslednom súde odídu bezbožní k večnému trestu a spravodliví do večného života (Mt 25,34.41.46)