"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Zložky Únia detí a mládeže
Únia detí a mládeže PDF Tlačiť E-mail

je občianske združenie , ktoré od 1.1 2011 prebralo celú činnosť Odboru detí, dorastu a mládeže v Cirkvi bratskej v SR. Združuje približne 120 dobrovoľníkov v práci s deťmi a mládežou a približne 30 neformálnych skupín deti a mládeže na Slovensku.

Poslaním Únie je okrem iného :

 • sieťovanie a vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou a neformálnych skupín detí a mládeže v Cirkvi bratskej v SR prostredníctvom organizovania:
  • regionálnych a celoštátnych vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov
  • táborov pre deti, dorast a mládež
  • konferencií pre deti, mládež a dôležitých dospelých a je takisto ich sprostredkovateľom na medzinárodnej úrovni
 • získavanie a výchova dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a rodičov detí dobrovoľníkov pre vedenie jednotlivých aktivít pre deti a mládež
 • vydávanie kníh a časopisov, ktoré napomáhajú duchovnému prerodu a zvyšujú vzdelanostnú, kultúrnu, odbornú, a športovú úroveň detí a mládeže a výchovných pracovníkov
 • spolupráca s medzinárodnými, národnými, regionálnymi a miestnymi združeniami a školami i s ostatnými organizáciami detí a mládeže podobného zamerania
 • podporovanie vzniku, rozvoja a prezentácie hudobných mládežníckych skupín, spevokolov, dramatických skupín a iných umeleckých skupín detí a mládeže, ktoré vzniknú pôsobením práce dobrovoľníkov Únie a iné (viď stanovy ÚDM)

stanovy ÚDM

WEB ÚDM
FACEBOOK profil ÚDM

ŠKOLENIA PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU - "time4pm"

Aktivity :

Celoslovenský tábor pre deti
Celoslovenský tábor pre dorast
Konferencia pre mládež (KMCB)
Konferencia pre pracovníkov s deťmi
Konferencia pre pracovníkov s dorastom a mládežou
Kurzy pre pracovníkov s dorastom
Škola vedúcich mládeže

Správna rada

Dagmar Danelová, koordinátor pre prácu s deťmi (pracovník s deťmi Bratislava)
Ján Máhrik, koordinátor pre prácu s dorastom (vedúci dorastu Žilina)
Eva Myjavcová, tajomník pre mládež (vedúca mládeže Žilina)
Ervin Mittlemann, kazateľ (Košice)
Miroslav Klč, pracovník s dorastom /mládežou (vedúci mládeže Michalovce)

Poradný výbor (rozšírený odbor pre deti a mládež)

Jana Hlatká, vedúca staršieho dorastu Bratislava
Marek Tomašovič, vedúci dorastu /mládeže Trnava
Csaba Tolnai, vedúci mládeže Levice
Dalibor Beregszászi, Prešov
Ján Prišťák, pracovník s deťmi Levice
Marcelka Beňová, pracovník s deťmi Bardejov
Martin Uhriňák, kazateľ Bardejov
Tibor Máhrik, kazateľ Žilina